تمدید اعتبار مجوز موسسه پیشروپژوهان امروز تا اسفند ۱۳۹۷

تمدید اعتبار مجوز موسسه پیشروپژوهان امروز برای ۱۴ امین سال پیاپی